سال هاست که از عده بیکاران در آلمان به طور مستمر کم می شود ولی به موازات آن بازار کار این کشور هم سال به سال با کمبود شدیدتر نیروی کار حرفه ای و متخصص مواجه می شود. کمبود در کدام رشته هاست و قوانین مهاجرت آلمان برای جذب آنها چه تغییراتی کرده اند؟

در آلمان قوانینی به تصویب رسیده اند که راه آمدن متقاضیان کار از کشورهای غیر اتحادیه اروپا باز می کنند و امکانات جدیدی در برابر آنها قرار می دهند.

سال گذشته ۸۰ درصد مشاغل در برخی حوزه های اقتصادی در آلمان خالی ماندند. یافتن نیروی کار مناسب برای این شغل ها یا بسیار دشوار بود یا اصلا ممکن نبود. این در بخشی از گزارش موسسه اقتصاد آلمان (کلن) آمده است. در همین گزارش آمار جالبی نیز ارائه شده است که نشان می دهد سال ۲۰۱۰ یعنی ۹ سال پیش شمار بیکاران در آلمان یک و نیم میلیون نفر بود و تعداد مشاغل خالی ۲۱۵ هزار تا، در سال گذشته میلادی شمار بیکاران کمی بیش از نصف (۸۵۰ هزار نفر) شده و مشاغل خالی بیش از دو برابر (۵۰۰ هزار تا) شده است. منحنی ای که این کشور را وادار کرد قوانین خود را برای تطبیق با نیازها بازار کار تغییر دهد.

این حوزه ها کدامند؟

سارا پیرنبرگ، کارشناس این موسسه می‌گوید “در مجموع کمبود نیروی کار در رشته های فنی مانند مهندسی برق، مکانیک، مکاترونیک، علوم طبیعی و هم چنین در زمینه بهداشت و درمان و در حوزه خدمات در خانه های سالمندان بسیار شدید است.