Brandenburg برندنبرگ

برندنبرگ در شمال شرقی آلمان واقع شده است این ایالت دارای مساحت ۲۹،۴۷۸ کیلومتر مربع و جمعیت ۲/۵میلیونی می باشد‌‌. پنجمین ایالت بزرگ آلمان از نظر مساحت و دهمین از نظر جمعیت است‌.
پست دام بزرگترین شهر و پایتخت این ایالت است.سایر شهرهای بزرگ این ایالت عبارتند از:
برندنبرگ با ایالت های: مکلنبورگ-فورپومرن ، نیدرزاکسن، زاکسن-آنهالت و زاکسن همسایه است و با لهستان هم مرز است‌.

تاریخچه

از آغاز پیدایش آلمان شرقی در ۱۹۴۹ برندنبرگ قسمتی از این ایالت تشکیل شد. در سال ۱۹۵۲ این ایالت توسط دولت سوسیال آلمان شرقی به طور کامل از بین رفت. این دولت برندنبرگ را بین نواحی مختلف تقسیم نمود.
آلمان شرقی به شدت دنبال زغال قهوه ای(پایین ترین سطح زغال سنگ) به عنوان منبع انرژی بود و منابع این زغال سنگ در جنوب شرقی برندنبرگ بود. شهرهای صنعتی اطراف برلین برای اقتصاد آلمان شرقی بسیار با اهمیت بود.

جمهوری فدرال آلمان
ایالت کنونی برندنبرگ در ۳ اکتبر ۱۹۹۰ هم زمان با یکپارچه سازی آلمان دوباره تاسیس شد.
در ابتدا به علت کمبود زیرساخت های مدرن نسبت به آلمان غربی اقتصاد این ناحیه با مشکل مواجه بود. در سال های اخیر این معضل حل شده است.
در سال ۱۹۹۵ دولت برلین و برندنبرگ درخواست دادند تا با یکدیگر یکپارچه شدند تا ایالت جدیدی به نام”برلین-برندنبرگ به وجود آید اما اهالی برندنبرگ به آن رای منفی دادند.

جغرافیا

برندنبرگ بامکلنبورگ-فورپومرن در شمال هم مرز و با لهستان در شرق است هم چنان با ایالت ساکسونی آزاد در جنوب و در غرب با زاکسن-آنهالت و در شمال غرب با ساکسونی پایین هم مرز است.
رود اودر مرز شرقی را و رود الب نیز قسمتی از مرز غربی را تشکیل می دهد.
رودهای اصلی این ایالت عبارتند از اسفر و هاول.

مناطق محافظت شده
برندنبرگ برای طبیعت حفاظت شده اش بسیار معروف است. ۱۵ منطقه محافظت شده بزرگ طبق قانون تعیین شده است که هرکدام دارای مدیریت ایالتی و یک رنجر پارک است.
مذهب
فقط ۱۷/۱٪ مسیحی کاتولیک و سایر افراد بی دین هستند.

مناطق

این ایالت به ۱۴ منطقه روستایی و ۴ منطقه شهری تقسیم می شود

جمعیت نام شهر
۷۱۵۳۴ براندنبورگ در هاول
۱۰۲۱۲۹ کوتبوس
۶۰۰۰۲ فرانکفورت
۱۵۸۹۰۲ پوتسدام

سیاست

آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۴ برگزار شد و دولت منتخب را سوسیال دموکرات ها و حزب چپ گرا تشکیل می دهند. انتخابات بعدی برا ۲۰۱۹ برنامه ریزی شده است.

اقتصاد

نرخ بیکاری در اکتبر ۲۰۱۸ ۵/۸درصد است که از میانگین آلمان بالاتر و از میانگین آلمان شرقی پایین تر است.

آموزش

بزرگترین آموزشگاه دانشگاه پسدام واقع در جنوب غربی برلین است.