هزاران کشاورز آلمانی در اعتراض به سیاست های دولت در صنعت کشاورزی با تراکتورهای خود به خیابان های برلین آمدند