به گزارش آلمان من ؛ سال قبل اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان(بامف) حدود ۱۷۰ هزار پرونده را بررسی مجدد کرده و از این بین ۵۶۱۰ نفر حق پناهندگی خود را از دست داده اند .

دلایل : سفر تفریحی به کشور خود، دروغ گفتن در مورد هویت خود، جعل مدارک، انجام اعمال غیرقانونی و …

بامف موظف است که ۳ تا ۵ سال بعد از قبولی پرونده پناهنده را مجدد بررسی کند و نظر خود را در مورد آن به اداره خارجیان اعلام کند.