Bremen برمن

برمن کوچک ترین و کم جمعیت ترین ایالت آلمان است.
این ایالت در شمال آلمان قرار دارد و بوسیله ایالت ساکسون پایین احاطه شده است.

جغرافیا

این ایالت از دو منطقه تشکیل شده است. این منطقه ها شامل برمن که پایتخت ایالت هست و در هردو منطقه شهرداری جدا دارد می شود و هم شهر برمر هوهن.
هردو قسمت بر رود وستر قرار دارند.

تاریخچه

برمن، که در سال 1935 شهرستان بدون استقلال از تمام کشورهای جزء آلمان در درون رایش سوم تبدیل شده بود، به عنوان یک کشور در سال 1947 دوباره ایجاد گردید.
در سال ۱۹۴۹ این ایالت به جمهوری فدرال آلمان غربی پیوست.
این ایالت جز نواحی اشغال شده توسط انگلیس بود. آمریکا در سال ۱۹۴۷ قبول کرد که برمن و وسرمون باهم ادغام شوند و ایالتی به نام هانس سیتی آزاد بوجود آید. در سال ۱۹۴۹ این شهر به آلمان غربی پیوست و جز جمهوری فدرال آلمان شد.

سیاست

مجلس قانونگذاری برمن، شامل 83 عضو (مجمع شهروندان) است که توسط شهروندان از دو شهر برمن و برمرهون انتخاب شده است.
دستگاه اجرایی از مجلس سنا برمن تشکیل شده است که توسط بورگرسچت(مجمع شهروندان) انتخاب می شود. سنا توسط رئیس جمهور سنا مدیریت میشود که یکی از شهرداران شهر برمن است و به طور مستقیم توسط بورگرسچت انتخاب می شوند‌.
در سطح شهری، دو شهر در ایالت به طور جداگانه اداره می شوند:
اداره شهرستان برمن به وسیله دو شهردار و تحت کنترل بخشی از بورگراشات انتخاب شده در شهر برمن (68 عضو) است.
از سوی دیگر، برمرهافن دارای مجلس شهرداری متشکل از مجلس قانونگذاری و اداره دولتی است که دارای دو و شهردار مجزا می باشد.

آموزش

دانشگاه برمن بزرگترین دانشگاه این ایالت است و هم چنان این ایالت شامل دانشگاه های هنر، علوم کاربردی و دانشگاه جیکوب است.