بازنکردن راه برای عبور آمبولانس و آتش نشانی از ۲۰۰ تا ۳۲۰ یورو جریمه بهمراه دو نمره منفی و یک ماه ممنوعیت رانندگی

فاصله حداقل ۱،۵ متری در داخل شهر و ۲ متری در بیرون شهر بهنگام سبقت از دوچرخه
پارک در محل نامناسب تا ۱۰۰ یورو جریمه دارد (قبلا ۱۵ یورو بود) ، مثلا پارک در محل پارک افراد معلول ۵۵ یورو جریمه دارد که قبلا ۳۵ یورو بود

جریمه سرعت :

– با سرعت ۱۶ km/h بیشتر از حدمجازتعیین شده ، جریمه ۷۰ یورو برای داخل شهر و ۶۰ یورو برای بیرون شهر و برای هر دو مکان یک امتیاز منفی

– با سرعت ۲۱ km/h بیشتر از حدمجاز در داخل شهر ۸۰ یورو جریمه، دو امتیاز منفی و یک ماه ممنوعیت رانندگی

– با سرعت ۲۶ km/h بیشتر از حدمجاز دربیرون شهر، ۹۵ یورو جریمه و یک ماه ممنوعیت رانندگی و اگر کسی در طول ۱۲ ماه ۲ بار این کار را انجام بده کلا اجازه رانندگی نداره

این قوانین از سه شنبه ۲۸ آپریل اجرامیشوند