آلمان یک قانون تازه را در بخش اقامه تصویب کرد (§60d AufenthG)   این قانون دولدونگ کار ( beschäftigungsduldung ) است ، که از تاریخ 01.01.2020 به بعد مدار اعتبار خواهد بود.  طبق این قانون ( Beschäftigungsduldung ) ، افراد دارای دولدونگ این فرصت را دارند که به مدت 30 ماه دولدونگ کار ( Beschäftigungsduldung ) دریافت کنند و پس از آن امکان دریافت اقامه در آلمان را دارند.  این همچنین در مورد همسر / شوهر شخصی که درخواست دولدونگ کار (Beschäftigungsduldung ) دارد مدار اعتبار میباشد.  با این کار قانونگذاران آلمان میخواهند به  پناهجویان که تلاش میکنند و در آلمان ادغام شده اند  پاداشی بدهند.