حزب سوسیال مسیحی (CSU) در نظر دارد تا سربازان و اعضای ارتش آلمان زین پس از پرداخت هزینه های حمل و نقل از جمله اتوبوس و قطار معاف شوند