ساخت چهار کشتی جنگی مدل MKS 180 به ارزش ۵/۲۷ میلیارد یورو، به طول ۱۵۵ متر و ظرفیت انسانی ۱۱۰ نفر

 

سنگین ترین پروژه در تاریخ نیروی دریایی آلمان تصویب شد

 

این کشتی ها برای مقاصد زیر در نظر گرفته شده است:

-گشت زنی در دریاهای بزرگ
-کنترل و نظارت بر تحریم ها
-جابجایی شهروندان آلمانی در مواقع بحرانی
-نبردهای دریایی با کشتی های جنگی یا زیردریایی ها