افرادی که حکم اخراج انها قطعی شده است و این حکم به مرحله اجرا رسیده باشد باید ظرف مدت 30روز خاک المان را ترک کنند

در سال گذشته تعداد زیادی از افراد اخراج شده بدلیل مخفی شدن و نبود امکانات کافی فراری شدند و اخراج آنها صورت نپذیرفت ولی اکنون این امکان قانونی به دولت آلمان داده شده است که پناهجویان اخراجی را به مدت 10روز در بازداشت نگه داشته و پس از آن اخراج کند .

البته کارکرد اصلی این قانون در مورد مسئله دوبلین و بازگرداندن به کشور مسئول دراروپا است چون بازگرداندن به کشور مبدا منوط به تکمیل همه شرایط لازم برای اخراج است مثلا درباره ایرانیان مشروط به داشتن اسناد مسافرتی معتبر است

طبق قوانین جدید، آلمان اجازه دارد در صورت کمبود مکان ،افراد مشمول را حتی در زندانهای معمولی ولی جدا از زندانیان دیگر نگهداری کند