نتیجه یک پژوهش نشان می‌دهد بیشتر این افراد کسانی هستند که به دلیل عدم تسلط کافی به زبان یا نداشتن مدرک معتبر ناچار به سرمایه‌گذاری اجباری روی می‌آورند.

پژوهشی تازه نشان می‌دهد که مهاجران در آلمان غالبا کسب و کاری مستقل به راه می‌اندازند. طبق این پژوهش در فاصله سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ حدودا از پنج نفری که مستقلا در آلمان کسب و کاری را راه انداخته‌اند، یک نفر دارای تبار خارجی بوده یا اینکه تابعیت کشور دیگری را داشته است.