سران اتحادیه اروپا در خصوص کاندیداتورب وزیر دفاع آلمان به سمت ریاست کمیسیون اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. انتخاب وی باید توسط پارلمان اروپا هم تایید شود