تنها با ٢٠ درصد از درخواست پناهندگی ایرانیان در آلمان در سال ٢٠١٩ موافقت شد.

٨٠ درصد درخواست پناهندگی ایرانیان در آلمان در سال ٢٠١٩ رد شده است که در چهل سال گذشته بی سابقه بوده است.

آلمان مقصد اصلی پناهجویان ایرانی در اروپا است و بیشترین ردی درخواست پناهندگی را دارد.

آلمان دورنمای اقامت دراز مدت برای پناهجویان ایرانی نمی بیند به همین دلیل  برای آنها محدویت در دوره آموزشی زبان آلمانی اعمال کرده است .

در دیگر کشورهای اروپایی هم درخواست پناهندگی ایرانیان بصورت گسترده رد می شود و این همزمان با کنار گذاشتن پناهندگان ایرانی از روند انتقال و پذیرش (بازاسکان) در کشورهای پناهنده پذیر توسط UNHCR می باشد.