سال ۲۰۱۹ حدود ۱۳۰ هزارنفر در آلمان درخواست پناهندگی داده اند، یک کاهش ۱۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸
بیشتر پناهجویان از کشورهای سوریه، افغانستان و ونزوئلا بودند