ابتدا در شاخه پروتستان از دین مسیحیت “مسیح کوچک” یکی از سمبل های کریسمس بود که بعدها از طریق جنوب آلمان و اتریش در بین کاتولیک ها هم فراگیر شد.

مانند دیگر سمبل های کریسمس، پیدایش “مسیح کوچک” نیز به مارتین لوتر نسبت داده میشود.

کودکی با موهای بلوند و مجعد که بالهایی مثل فرشته و هاله نورانی دارد و نشانگر کودکی مسیح است.

در مراسم های آئینی کودکی که متولد 24 دسامبر باشد و موهای بلوند و فر داشته باشد به عنوان “مسیح کوچک” انتخاب میشود؛ که البته در سالهای اخیر دختران نوجوان در این نقش ظاهر میشوند.

در آلمان کودکان در ماه دسامبر نامه هایی با مضمون آرزو ها و خواسته های خود به “مسیح کوچک” مینویسند که به دویچه پست در بخش کریسمس ارسال و دسته بندی میشود.