با توجه به شیوع گسترده و مجدد ویروس کرونا در آلمان، افراد با نشانه های سرماخوردگی می توانند تا آخر سال جاری گواهی پزشکی خود را به صورت تلفنی دریافت کنند

این اقدام بار دیگر به علت جلوگیری از رفت و آمد بیماران به محیط های درمانی انجام می گیرد.

گواهی پزشکی ابتدا تا ۷ روز می تواند اعتبار داشته باشد و تا ۷ روز دیگر بعد از آن امکان تمدید خواهد داشت.