طبق نتایج حاصل از نظرسنجی موسسه بازرگانی و اقتصاد بازل در 3 سال گذشته از مردم 141 کشور،که توسط سازمان ملل منتشر شده است؛ آلمانی ها بیشتر از شهروندان کشورهای دیگر مایل به پرداخت مالیات بر کالاهای عمومی (خدمات بهداشتی، آموزش، حفاظت از محیط زیست،…