وزیر بهداشت آلمان با اعلام این خبر که از هر 5 پزشک در سوئیس یکی آلمانی است اعلام کرد در پی آنست که به طریقی پزشکان و پرستاران آلمانی را به آلمان برگرداند. وی همچنین افزود آلمان خود به این پزشکان و پرستاران نیازمند است.