ابتدا در شاخه پروتستان از دین مسیحیت “مسیح کوچک” یکی از سمبل های کریسمس بود که بعدها از طریق جنوب آلمان و اتریش در بین کاتولیک ها هم فراگیر شد. مانند دیگر سمبل های کریسمس، پیدایش “مسیح کوچک” نیز به مارتین لوتر نسبت داده میشود….