افغانستان از پذیرش یک مجرم افغان سر باز زد که در آلمان مجرم شناخته شده است. این مجرم با هواپیمای جت تجاری به آلمان بازگردانده شد. مقامات امنیتی آلمان مخارج بازگرداندن این مجرم را ۲۵ هزار یورو برآورد کرده‌اند تصمیم نهادهای دولتی افغانستان مبنی بر…