شهر Ulm برای بی سرپناهها ایده کپسول خواب را آزمایش میکند تا بی سرپناهها را از سرما و یخزدگی در فصل زمستان نجات دهد