تعداد 745 هزار ترافیک و راه‌بندان در بزرگراه های آلمان ثبت شده است (3% ترافیک بیشتر نسبت به سال 2017) به طور متوسط بیش از 2000 ترافیک و 4200 کیلومتر ترافیک در روز در سراسر آلمان طول ترافیک در سال گذشته برابر با 38 بار…