پارلمان آلمان چهار کشور دیگر را به لیست کشورهای امن اضافه کرد. این موضوع باید در شورای فدرال که شامل نمایندگانی از ایالت هاست هم تصویب بشه . این چهار کشور عبارتند از تونس، الجزایر، مراکش و گرجستان درخواست های پناهندگی از این کشورها در…