دوچرخه سواری برای سلامتی مفید و برای محیط زیست خوب و البته که یک سرگرمی خوب نیز است. برای داشتن یک دوچرخه راه های زیادی وجود دارد که میشود دوچرخه های استفاده شده را با قیمت خیلی ارزان خرید. بطور مثال بعضی از مغازه های فروش دوچرخه و یاهم بازار خاصی اجناس دست دوم که بنام فلومارکت یاد میشوند.حتی موسساتی مانند Rückenwind، Fahrräder für Flüchtlinge یا ADFC هستند که به شما کمک میکنند دوچرخه تان را خودتان تعمیر کنید

 

بریکها، پایدلها، زنگ و چراغها راچک کنید و همچنان شما نیاز به نشانه های شب بین دارید. برای ایمنی بیشتر ما پیشنهاد میکنیم همیشه از کلاه ایمنی استفاده کنید. بیاد داشته باشید دوچرخه سواری بعد ازنوشیدن الکل ممنوع میباشد. اگر شما رد جریان دوچرخه سواری توسط پولیس چک شوید و بیشتر از ۰،۵ درهر ملی در خون تان الکل یافت شود، جریمه میشوید و حتی مکان دارد جواز رانندگی شما هم لغو شود. در زمان دوچرخه سواری شما بخشی از سیستم ترانسپورتی هستید و باید متوجه اطراقتان باشید، در صورت موجودیت، خط های مخصوص دوچرخه را استفاده کنید وبه دست راست خیابان برانید.
اطفال زیر ست ۱۰ سال میتوانند در پیاده رو حرکت کنند. اگر در یک چهار راه بدون چراغ ترافیک هستید،حق با کسی است که از طرف دست راست میراند. در وقت راندن دوچرخه از تلفن استفاده نکنید اگر میخواهید یک تماس عاجل داشته باشید، توقف کرده و از دوچرخه پیاده شوید. شما میتوانید اطفال خوردسال را با خود حمل کنید، اما فقط با صندلی مخصوص و همچنان میتوانید یک صندوق چرخدار به عقب دوچرخه تا اضافه کنید. اگر با دوستان تان دوچرخه سواری میکنید باید پشت سر برانید. شما اجازه ندارید برای سریع رفتن از عراده جات اطرفتان محکم بگیرید و همینکه هوا تاریک شد باید چراغ را روشن کنید.

 

با امنیت برانید و لذت ببرید.